ZAKOŃCZENIE PRACY W BELGII A ŚWIADCZENIA EMERYTALNE Z POLSKIEGO ZUS

PDFDrukujEmail

Artykuły miesiąca - Nr 164 wrzesień 2017

Самые новые шаблоны Joomla на нашем сайте.
Красивые Шаблоны Joomla 2.5
Игровые шаблоны DLE
Самая быстрая Диета

Przedstawiamy państwu prowadzoną przez naszą kancelarię sprawę, która obecnie toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych (ZUS). Sprawa nie jest jeszcze prawomocnie zakończona, jednak została przez nas wygrana w pierwszej instancji. Na dzień publikacji artykułu postępowanie znajduje się na poziomie międzyinstancyjnym z uwagi na wniesienie apelacji przez ZUS, który nie zgadza się z treścią wyroku Sądu Okręgowego. Materia sprawy może dotyczyć wielu mieszkających w Belgii Polaków w starszym wieku, którzy zakończyli pracę lub zamierzają to niebawem zrobić. W oparciu o tę sprawę przedstawiamy bezpieczny sposób zakończenia współpracy z belgijskim pracodawcą w kontekście uprawnień emerytalnych realizowanych w Polsce. (Imiona i daty w artykule zostały zmienione).

Anna S., zamieszkała w Belgii, 30 września 2012 r. uzyskała prawo do polskiej emerytury z systemu zreformowanego mieszanego. Jako że ubezpieczona rozpoczęła ponownie pracę od dnia 5 stycznia 2013 r., wypłata jej emerytury została zawieszona. Organ rentowy (ZUS) pouczył ją, że w celu podjęcia wypłaty emerytury należy przedłożyć w oddziale ZUS świadectwo pracy lub zaświadczenie potwierdzające rozwiązanie stosunku pracy z każdym pracodawcą, na rzecz którego praca ta była wykonywana bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury.

Z powodu stanu zdrowia Anna zdecydowała się zakończyć pracę u belgijskiego pracodawcy z dniem 20 września 2013 r. Pracodawca, na skutek złożonego przez nią wypowiedzenia, wystawił jej stosowne świadectwo pracy i przesłał jego kopię 20 września 2013 r. wraz z informacją o zakończeniu stosunku pracy do Królewskiego Urzędu do spraw Zabezpieczenia Socjalnego w Brukseli.

1 marca 2014 r. Anna zwróciła się do polskiego ZUS o przeliczenie emerytury i jej wypłatę od chwili ustania stosunku pracy, tj. 20 września 2013 r. W odpowiedzi na wniosek Anny polski organ rentowy odmówił wypłaty emerytury od dnia ustania stosunku pracy w Belgii, powołując się na datę wpływu wniosku do ZUS, tj. 1 marca 2014 r. Głównym argumentem ZUS przemawiającym za nieuwzględnieniem wniosku ubezpieczonej była data faktycznego złożenia jej wniosku do polskiej placówki ZUS, tj. 1 marca 2014 r. W swojej argumentacji ZUS powołał się na przepis artykułu 135 ust. 1 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowiący, że w razie ustania przyczyny powodującej wstrzymanie wypłaty świadczenia wypłatę wznawia się od miesiąca ustania tej przyczyny, jednak nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wznowienie wypłaty.

Zaskarżając decyzję ZUS, pełnomocnik Anny wskazał na niezasadność stanowiska organu rentowego i konieczność wypłaty ubezpieczonej emerytury, poczynając od dnia poinformowania belgijskiej instytucji ubezpieczeniowej przez pracodawcę Anny, to jest od 20 września 2013 r. Pełnomocnik Anny powołał się na rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe z 11 października 2011 r. § 6 ust. 5, zgodnie z którym, jeżeli wniosek został zgłoszony w zagranicznej instytucji ubezpieczeniowej państwa, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, za datę zgłoszenia wniosku uważa się datę uznaną za datę złożenia wniosku zgodnie z wewnętrznym prawodawstwem stosownym przez tę instytucję. W tej sytuacji za datę zgłoszenia wniosku o wypłatę emerytury należy uznać 20 września 2013 r., a nie 1 marca 2014 r.

Ponadto przesłanie organowi rentowemu tylko świadectwa pracy bez formalnego wniosku o wypłatę emerytury powinno być zakwalifikowane jako wniosek o emeryturę. ZUS nie powinien bowiem uznawać, że złożone do niego świadectwo pracy zostało złożone bezcelowo. Powyższe stanowisko strony skarżącej znalazło potwierdzenie w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 20 stycznia 2015 r. (sygn. akt III AUa 476/14), w którym Sąd Apelacyjny wskazał, iż wystarczające jest złożenie jedynie zaświadczenia o wysokości zarobków do organu rentowego, aby czyn ten został zakwalifikowany jako złożenie wniosku o podjęcie wypłaty zawieszonego świadczenia. (…) nielogiczne byłoby uznanie, że ubezpieczony stawia się w organie rentowym jedynie w celu złożenia zaświadczenia i nie jest zainteresowany uzyskaniem wypłaty świadczenia. Jeżeli natomiast organ rentowy nie wie, w jakim celu jest składane zaświadczenie o zarobkach, to jego obowiązkiem jest to ustalić, a nie poprzestać na załączeniu zaświadczenia do akt bez nadania mu biegu. Stanowisko Anny zostało uwzględnione przez Sąd Okręgowy, co znalazło swój wyraz w wydanym wyroku. Wyrok ten jednak zaskarżył ZUS.

Sprawa na obecnym etapie nie jest jeszcze prawomocnie zakończona. W związku z tym chcielibyśmy zwrócić państwa uwagę na istotną rzecz: kończąc stosunek pracy z belgijskim pracodawcą, należy upewnić się, czy ten przesłał stosowane zawiadomienie o ustaniu stosunku pracy do belgijskiej instytucji ubezpieczeniowej, oraz samemu przesłać listem poleconym odpis świadectwa pracy do polskiego oddziału ZUS wraz z wnioskiem o nabycie praw do polskiej emerytury, jeżeli z tej emerytury będą państwo chcieli korzystać.

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku poinformujemy na łamach „Gazetki” o ostatecznym stanowisku polskiego sądu w zakresie wiążącego ZUS sposobu powiadamiania o zakończeniu stosunku pracy z zagranicznym pracodawcą państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę w dziedzinie ubezpieczeń społecznych.

 

 

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

Gazetka 164 – wrzesień 2017


PARTNERZY


Łączna liczba odwiedzin

Aktualnie on-line:

WSPÓŁPRACA