Dowiedz się, jak głosować w wyborach europejskich, jeżeli mieszkasz poza swoim krajem.

Obywatelstwo polskie

Czy można głosować z innego państwa Unii Europejskiej?

Jeśli figurujesz w rejestrze wyborców i mieszkasz w innym kraju UE (tzw. kraju przyjmującym), możesz:

  • głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce albo
  • wziąć udział w wyborach w kraju przyjmującym i głosować na kandydatów startujących w wyborach w tym kraju.

W wyborach europejskich możesz głosować tylko raz.

Wyborca przebywający w innym kraju UE, posiadający ważny polski paszport lub dowód osobisty (lub obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, posiadający ważny paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość) może głosować na kandydatów startujących w wyborach w Polsce, jeżeli zostanie wpisany do spisu wyborców sporządzonego przez właściwego terytorialnie konsula.

Wpisu dokonuje się na podstawie osobistego zgłoszenia wniesionego ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • nazwisko i imię (imiona)
  • imię ojca
  • datę urodzenia
  • numer ewidencyjny PESEL
  • oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą
  • numer ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego, a także miejsce i datę jego wydania (w przypadku obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi - numer innego ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość, a także miejsce i datę jego wydania)
  • miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców (w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą).

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów.

www.wybory-europejskie.eu/jak-glosowac/za-granica

Aktualne informacje o wyborach europejskich 2019 na stronie Ambasady RP w Brukseli:

https://bruksela.msz.gov.pl/pl/aktualnosci