Od 1 lipca 2019 r. weszły w życie zmiany w programie „Rodzina 500+”, polegające na przyznaniu świadczenia wychowawczego w kwocie 500 zł na każde dziecko do ukończenia 18. roku życia, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Przypomnijmy, że do tego czasu rodzice bądź opiekunowie mogli ubiegać się o to świadczenie na drugie i kolejne dziecko, zaś w przypadku pierwszego dziecka świadczenie przysługiwało tylko przy uwzględnieniu kryterium dochodowego. Rodziny o niskich dochodach otrzymywały wsparcie dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. fot. fotolia

Wnioski przez internet za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz platformy usług elektronicznych ZUS można składać od 1 lipca, zaś od 1 sierpnia ruszyło przyjmowanie wniosków metodą tradycyjną – w urzędzie lub listownie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że pieniądze z programu 500+ trafią do rodzin prawdopodobnie w sierpniu i we wrześniu – z wyrównaniem od lipca.

Złożenie wniosku do końca września 2019 r. będzie gwarantowało wypłatę świadczenia z wyrównaniem, począwszy od lipca. Samorządy będą miały trzy miesiące na wydanie decyzji w sprawie wypłaty świadczenia. Jeśli jednak rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Terminy wypłaty świadczeń uzależnione zostały od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek, i przedstawiają się następująco:

  • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 października 2019 r.
  • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do 30 listopada 2019 r.
  • Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 grudnia 2019 r.
  • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do 31 stycznia 2020 r.
  • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do 29 lutego 2020 r.

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

Na podstawie takiego wniosku od 1 lipca zostanie im przyznane prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają świadczenia 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).

Rodzice ci muszą pamiętać, aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br.

Od 1 lipca 2019 r. prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko. Odpadła więc czasochłonna weryfikacja wymogu ustalenia alimentów.

Zmiany objęły również dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu interwencyjnego, placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu specjalistyczno-terapeutycznego, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Dotychczas dodatek wychowawczy (w wysokości świadczenia wychowawczego) przyznawany był rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka, a w przypadku placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego przyznawany był dodatek do zryczałtowanej kwoty, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Program objął także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

Nowe regulacje prawne umożliwią skorzystanie ze świadczenia 500+ około 6,8 mln dzieci w całej Polsce.

 

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

www.kancelariahajdukiewicz.com

tel: 0048 504 078 866

 

Na podstawie:

 

 

Gazetka 184 – wrzesien 2019