Od zagranicznych pracodawców wymaga się uczciwości w trakcie oddelegowania w Unii Europejskiej. Zasada równości wynagrodzeń za taką samą pracę w tym samym miejscu została uwzględniona w dyrektywie dot. delegowania pracowników. Dyrektywa ta uzyskała implementację w przepisach belgijskich. Pamiętajmy, że pracownicy delegowani na dłużej niż 12 mies. będą podlegać takim samym warunkom pracy jak zwykli pracownicy. Uwaga: nie chodzi o delegowanie na poziomie zabezpieczenia społecznego. Zasady nie zmieniają się w tym obszarze. Dyrektywa o delegowaniu pracowników (i powiązane prawo belgijskie) dotyczy aspektów prawa pracy, tj. warunków pracy.

Co jest w dyrektywie, co zrobi Belgia?

Oto środki z dyrektywy i te, które zostały wdrożone w Belgii (lub będą obowiązywać 30 lipca 2020 r.):

  • oddelegowanie do 12 miesięcy;
  • rozwiązanie problemu nierówności – zasada, że wszyscy pracownicy wykonujący tę samą pracę w tym samym miejscu powinni otrzymywać takie samo wynagrodzenie niezależnie od kraju, w którym są zwykle zatrudnieni; zasada ta obowiązuje już w Belgii – zagraniczny pracodawca musi wziąć pod uwagę wszystkie składniki wynagrodzenia zawarte w przepisach federalnych (w szczególności płace minimalne);
  • koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia.

Należy też zapewnić równe traktowanie warunków mieszkaniowych i zasad zwrotu kosztów podróży. Belgia uwzględnia to wyjaśnienie i zastrzega, że w tym obszarze obowiązują przepisy sektorowe. Dotyczy to następujących sytuacji:

  • przeprowadzki pracownika delegowanego z jego „zwykłego” miejsca pracy w Belgii (np. Antwerpii) do innego miejsca pracy w Belgii (np. Ostenda) i odwrotnie;
  • przeprowadzki pracownika delegowanego z jego „zwykłego” miejsca pracy w Belgii (np. Namur) do innego miejsca zatrudnienia w innym kraju (np. Paryż) i odwrotnie.

Informacje o wynagrodzeniach

Państwa członkowskie są już zobowiązane do przekazywania niezbędnych informacji na temat warunków pracy mających do nich zastosowanie. W przypadku braku pewnych informacji kraj przyjmujący musi wziąć to pod uwagę przy nakładaniu sankcji na zagranicznego pracodawcę, który nie przestrzega przepisów krajowych. FPS ds. zatrudnienia i pracy opracowało stronę www.minimumwaarden.be dla Belgii. Od 30 lipca 2020 r. obowiązywać będzie mechanizm redukcji sankcji, jeżeli oficjalna strona internetowa w Belgii nie wspomina o niespełnionych warunkach zatrudnienia.

Oddelegowanie na ponad 12 miesięcy

Okres oddelegowania wynosi 12 mies. i może zostać przedłużony o 6 mies. (maks. o 18 miesięcy). Po upływie tych 12 (lub 18) miesięcy pracodawca nie może dłużej ukrywać się za stosowaniem prawa pracy w zwykłym miejscu pracy (czyli w kraju pochodzenia delegowanego pracownika). Zwykle miejscem zatrudnienia staje się wówczas miejsce zamieszkania kraju przyjmującego. Obowiązują wtedy wszystkie przepisy prawa pracy tego państwa. Zasada ta jest już w dużej mierze stosowana w Belgii.

Zagraniczny pracodawca musi uwzględnić w Belgii wszystkie przepisy prawa karnego dotyczące prawa pracy (godziny pracy, święta, dobre samopoczucie w pracy itd.).

Od 30 lipca 2020 r. wchodzi zasada, że od pierwszego dnia trzynastego miesiąca delegowania zagraniczny pracodawca musi stosować warunki zatrudnienia i płacy zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi niezależnie od tego, czy są obwarowane sankcjami karnymi.

Specyficzne zasady dla pracowników tymczasowych

Użytkownik ma obowiązek podania informacji w formie elektronicznej lub pisemnej w stosunku do agencji pracy tymczasowej. Wkrótce poświęcimy temu osobny temat.

Powiadomienie o przedłużeniu 12-miesięcznego okresu sprawozdawczego

Zastosowanie wszystkich belgijskich warunków zatrudnienia i płac można odroczyć o dodatkowe 6 miesięcy w drodze uzasadnionego powiadomienia:

  • przed końcem 12. miesiąca zatrudnienia pracownika delegowanego,
  • lub 30 lipca 2020 r., jeśli delegowanie w tym dniu trwało dłużej niż 12 miesięcy, ale mniej niż 18 miesięcy.

Sposób komunikacji i informacje, które należy zawrzeć w powiadomieniu, muszą jeszcze zostać określone w dekrecie królewskim.

Przepisy zapobiegające nadużyciom w celu uniknięcia rotacji oddelegowanego personelu

W przypadku „łańcucha” zastępstw, którego celem jest wykonywanie tego samego zadania w tym samym miejscu za każdym razem przez delegowanych pracowników, należy – aby obliczyć okres oddelegowania zastępczego – dodać okres zatrudnienia w trakcie oddelegowania zastępczego do okresu zatrudnienia delegowanego pracownika i ewentualnie okresy zatrudnienia wszystkich poprzednich delegowanych pracowników w „łańcuchu”.

Dodatki związane z delegowaniem: wynagrodzenie czy brak wynagrodzenia?

Dodatki bezpośrednio związane z delegowaniem uważa się za część warunków płacowych, o ile nie są wypłacane jako zwrot kosztów faktycznie poniesionych w związku z delegowaniem, takich jak koszty podróży, zakwaterowania i posiłków.

Przykład: Polska firma deleguje pracowników tymczasowych do Belgii. Od pierwszego dnia oddelegowania należy przestrzegać „twardego rdzenia” zasad belgijskiego prawa pracy (czyli wszystkich przepisów prawa karnego). Polscy pracownicy zatrudnieni w Belgii muszą otrzymywać co najmniej wynagrodzenie zgodnie ze skalami wynagrodzeń obowiązującymi w sektorze, w którym są zatrudnieni. Ich pracodawca musi również przestrzegać przepisów dotyczących godzin pracy, corocznych wakacji, dobrego samopoczucia w pracy itp. Jeżeli delegowanie trwa dłużej niż 12 miesięcy, a pracodawca nie wydłużył tego okresu w drodze zawiadomienia, zastosowanie mają wszystkie przepisy naszego prawa pracy, w tym te, które nie podlegają sankcjom karnym. Dotyczy to np. przepisów dotyczących gwarantowanego wynagrodzenia w przypadku niepełnosprawności.

Sektor transportowy nie jest objęty tymi środkami. Tzw. pakiet mobilności opracowywany jest obecnie na szczeblu europejskim.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, skonsultuj się z kancelarią.

Iwona Wiewiórka

Advocaat – Adepo Law Offices

 

tel. +32 3 233 06 00

www.adepo.be

 

 

Ustawa z dn. 12 czerwca 2020 r. dotycząca oddelegowania pracowników, publikacja 18.06.2020 http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/2020/06/12/2020202691/staatsblad

 

 

Gazetka 193 – lipiec/sierień 2020