Belgia została dotknięta drugą falą pandemii koronawirusa i w związku z tym rząd belgijski wprowadził ponownie drastyczne środki zapobiegawcze i spowalniające rozprzestrzenianie się wirusa. Zamknięto wszystkie kawiarnie, restauracje, kluby sportowe, organizacje kulturalne, religijne, rozrywkowe i inne, gdzie dochodzi do bezpośredniego i masowego kontaktu ludzkiego. Zajęcia w szkołach podstawowych i średnich zostały znacznie ograniczone. Uniwersytety i szkoły wyższe prowadzą zajęcia głównie na platformach online. Zamknięto wszystkie sklepy i punkty usługowe oprócz tych z artykułami i usługami niezbędnymi do życia lub funkcjonowania gospodarstw domowych.

W związku z zaistniałą sytuacją rząd belgijski postanowił zrównoważyć wszystkie wnioski o tymczasowe bezrobocie ekonomiczne od 1 października 2020 r. do 31 marca 2021 r. z wnioskami o bezrobocie z powodu siły wyższej. Przyznanie prawa do tego zasiłku nie jest uzależnione od długości zatrudnienia pracownika w Belgii. Zasiłek spowodowany siłą wyższą przyznawany jest np. w przypadku okresowego zamknięcia zakładu pracy z powodu koronawirusa lub braku dostawy materiału potrzebnego do pracy z kraju dotkniętego koronawirusem albo z powodu kwarantanny pracownika. Prawo to przysługuje również w przypadku, gdy placówka szkolna dziecka pracownika podlega kwarantannie.

Cała procedura przedstawiona jest na stronach ACV-CSC: www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk/tijdelijkewerkloosheid lub www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail/chomagetemporaire.

Wysokość tymczasowego zasiłku dla bezrobotnych z powodu koronawirusa

Ze względu na przedłużenie specjalnych warunków przedłużono też prawo do podwyższonego zasiłku ze względu na koronawirusa. Zamiast 65% pracownik otrzyma w 70% średniego dochodu brutto oraz dodatek dzienny w wysokości 5,63 euro. Od kwoty brutto będzie odprowadzony podatek w obniżonej na ten okres wysokości 15% (zamiast 26,75 %). Poza tym:

  • W niektórych sektorach lub przypadkach przysługuje również (oprócz tymczasowego zasiłku i dziennego dodatku dla bezrobotnych) specjalne wyrównanie do tego zasiłku.
  • Przedłużono też prawo do zaliczania tych dni bezrobocia do obliczania wysokości ekwiwalentu wakacyjnego.
  • Instytucja RVA-ONEM będzie także wypłacać dodatek do premii rocznej od 53. dnia bezrobocia w wysokości 150 euro oraz dodatkowo 10 euro za każdy następny dzień powyżej 67. dnia bezrobocia.
  • W sektorze medycznym pracownicy otrzymają bony konsumpcyjne w wysokości 300 euro.
  • W niektórych sektorach dni bezrobocia będą zaliczane do obliczania premii rocznych, np. w sektorze restauracyjnym i budowlanym.

PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH Z POWODU SIŁY WYŻSZEJ:

  • dla osób zatrudnionych w systemie progresywnym: pracownicy, którzy za część swojego etatu otrzymują zasiłek inwalidzki, a na pozostałą część etatu pracują, również mogą wystąpić o ten rodzaj bezrobocia. Wysokość zasiłku będzie oczywiście uzależniona od tej części etatu, w której pracują.
  • dla pracowników interim: prawo do tego zasiłku będzie przyznawane, jeśli pracownik wykaże tzw. ciągłość zatrudnienia na umowach tymczasowych w przedsiębiorstwie, w którym wystąpiło bezrobocie w związku z koronawirusem.
  • dla pracowników pobierających emerytury: według najnowszych ustaleń pobieranie emerytury belgijskiej lub zagranicznej nie będzie wykluczało otrzymania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w związku z koronawirusem.

Prawa pracownika w przypadku, gdy sam zachoruje

W takiej sytuacji pracownikowi przysługuje pensja gwarantowana wypłacana przez pracodawcę lub kasę chorych zgodnie z przepisami prawa pracy i prawa socjalnego w Belgii. Gdy jednak pracodawca ogłosi zawieszenie działalności z powodu siły wyższej, pracownikowi nie przysługuje pensja gwarantowana – jedynie zasiłek chorobowy wypłacany przez kasę chorych (ze względu na drugą falę pandemii podwyższono go z 60% do 70%). Należy natychmiast złożyć wniosek o ten zasiłek w kasie chorych, do której należy pracownik.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w sytuacjach zagrożenia zarażeniem się koronawirusem

Pracodawca ma obowiązek prewencyjnie skierować każdego pracownika, jeśli jego funkcja na to pozwala, do pracy zdalnej. Ma też obowiązek podjąć określone czynności zapobiegawcze lub kontrolne w celu zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom i stwarzają bezpośrednie i rzeczywiste zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika, pracownik ma prawo przerwać wykonywanie pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

Kontakt z ACV-CSC podczas pandemii

Z powodu ograniczenia bezpośredniego kontaktu fizycznego oddziały ACV-CSC nadal pracują za zamkniętymi drzwiami. Dokumentacje można przekazywać poprzez skrzynki ACV-CSC przy oddziałach, mailem lub pocztą. Za pomocą czytnika karty można zalogować się i sprawdzić aktualny status sprawy czy wniosku, uzupełnić dane osobowe i adresowe lub zmienić konto bankowe. Na stronach www.hetacv.be/actualiteit/campagnes/coronavirus-op-het-werk lub www.lacsc.be/actualite/campagnes/les-impacts-du-coronavirus-au-travail znajdują się aktualne informacje związane z obecną sytuacją pracownika oraz dane kontaktowe do działów ACV-CSC. Uproszczono też procedurę zapisu online do ACV-CSC: www.hetacv.be/word-lid lub www.lacsc.be/formulaire-dinscription.

 

Iwona Cieszyńska

 

 

Gazetka 197 – grudzień 2020