Oprócz podstawowych świadczeń rodzinnych i dodatków wiekowych istnieją w Belgii specjalne dodatki przyznawane ze względu na status i sytuację socjalno-ekonomiczną rodziny oraz ze względu na niepełnosprawność dziecka.

Dodatek dla osób samotnie wychowujących dzieci:

- pierwsze dziecko: 45,96 euro,

- drugie dziecko: 28,49 euro,

- trzecie i każde następne dziecko: 22,97 euro.

Dodatek ten przyznawany jest wtedy, gdy rodzic lub opiekun mieszka z dzieckiem (dziećmi) sam. Z chwilą zamieszkania dodatkowej osoby należy jak najszybciej zawiadomić fundusz o zmianie sytuacji życiowej rodziny. Oczywiście dodatek ten nie będzie już wtedy przyznawany, ale lepiej uniknąć sytuacji, gdy fundusz domaga się zwrotu (ma prawo się o niego ubiegać z mocą wsteczną do 5 lat). Fundusz dostaje automatycznie raz na kwartał informacje z Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ) / Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS) lub wysyła co 6 miesięcy formularz P 12, w którym należy potwierdzić sytuację życiową rodziny.

Dodatek ten należy się również osobie samotnie wychowującej dziecko w innym kraju europejskim. Ma do niego prawo np. matka, która po rozwodzie zamieszkała w Polsce, samotnie wychowuje dzieci i otrzymuje świadczenia rodzinne ze względu na zatrudnienie byłego małżonka w Belgii.

Istnieje jednak jeszcze jeden warunek – dochód osoby samotnie wychowującej dziecko nie może przekroczyć 2230,74 euro brutto na miesiąc. Oczywiście do obliczenia dochodu nie zalicza się alimentów ani świadczeń rodzinnych. Fundusz sprawdza sytuację, wysyłając co 6 miesięcy formularz P19, w którym trzeba potwierdzić dochody.

Dodatek socjalny ze względu na niezdolność opiekuna do pracy:

- pierwsze dziecko: 98,88 euro,

- drugie dziecko: 28,49 euro,

- trzecie i każde następne dziecko: 5,00 euro,

- trzecie i każde następne dziecko w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci: 22,97 euro.

Dodatek ten przyznawany jest po 6 miesiącach trwania następujących sytuacji:

- jeden z opiekunów dziecka przebywa na zasiłku chorobowym,

- jeden z opiekunów przebywa na zasiłku inwalidzkim lub jest niezdolny do pracy z powodu choroby zawodowej lub wypadku przy pracy i korzysta z wynagrodzenia wypłacanego mu przez ubezpieczenie pracodawcy.

Dodatek socjalny ze względu na długotrwale bezrobocie opiekuna lub status emeryta:

- pierwsze dziecko: 45,96 euro,

- drugie dziecko: 28,49 euro,

- trzecie i każde następne dziecko: 5,00 euro,

- trzecie i każde następne dziecko w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci: 22,97 euro.

Od siódmego miesiąca pobierania zasiłku dla bezrobotnych przez jednego z opiekunów przyznawany jest dodatek socjalny do świadczeń rodzinnych.

Jeśli opiekun samotnie wychowuje dzieci, jego dochody nie mogą przekroczyć 2230 euro. W przypadku rodziny dochody wspólne nie mogą przekroczyć 2306,94 euro.

Jeśli prawo do dodatku zostało przyznane i trwa co najmniej od miesiąca, to obowiązuje ono jeszcze do końca obecnego kwartału oraz na kolejny kwartał. Fundusz otrzymuje automatycznie wszystkie dane o zmieniającej się sytuacji osoby bezrobotnej z RVA/ONEM – urzędu do spraw zatrudnienia w Belgii.

Dodatek ze względu na stopień niepełnosprawności dziecka

Dodatek ten jest przyznawany na podstawie kryteriów prawnych i kontroli przez instytucję FOD Sociale Zekerheid/SPF Sécurité Sociale. Przyznanie stopnia inwalidztwa przez lekarza orzecznika FOD odbywa się na podstawie trzech kryteriów:

- fizyczne i/lub psychiczne cechy choroby i niepełnosprawności dziecka,

- wpływ niepełnosprawności na funkcjonowanie dziecka w środowisku domowym, szkolnym itp.,

- wpływ niepełnosprawności dziecka na życie rodziny – koszty leczenia, terapii, koniecznych zmian adaptacyjnych w mieszkaniu itp.

W poszczególnych kryteriach przyznaje się punkty. Dodatek inwalidzki przyznawany jest przy uzyskaniu 4 punktów w pierwszym kryterium lub w sumie 6 punktów w trzech kryteriach.

Aby uzyskać ten dodatek dla dziecka niepełnosprawnego, które przebywa w innym państwie EU, należy zgłosić tę sytuację do funduszu świadczeń rodzinnych pracodawcy. Fundusz złoży wniosek o rozpoczęcie procedury w FOD/SPF, który z kolei skontaktuje się z pracownikiem. Konieczne będzie wypełnienie formularza europejskiego E 407 oraz listy pytań medycznych. Może się również zdarzyć, że dziecko będzie musiało przyjechać na komisję lekarską do Belgii.

Wysokość dodatku ze względu na stopień niepełnosprawności:

● 79,17 euro: 6 pkt (w tym min. 4 w pierwszym kryterium),

● 105,44 euro: 6–8 pkt (w tym mniej niż 4 w pierwszym kryterium),

● 406,16 euro: 6–8 pkt (w tym min. 4 w pierwszym kryterium),

● 246,05 euro: 9–11 pkt (w tym mniej niż 4 w pierwszym kryterium),

● 406,16 euro: 12–14 pkt w sumie lub 9–11 pkt (w tym min. 4 w pierwszym kryterium),

● 461,83 euro: 15–17 pkt (w sumie),

● 494,81 euro: 18–20 pkt (w sumie),

● 527,80 euro: powyżej 20 pkt (w sumie).

Podwyższony zasiłek dla dzieci osieroconych przez jednego lub oboje rodziców

Dodatek w kwocie 346,82 euro należy się dziecku osieroconemu przez jednego lub oboje rodziców i przebywającemu pod opieką pozostałego przy życiu rodzica lub innego opiekuna prawnego. Poza tym przyznaje się dodatek wiekowy:

- od 6 roku życia: + 30,15 euro = 363,48 euro,

- od 12 roku życia: + 46,06 euro = 379,39 euro,

- od18 roku życia: + 58,57 euro = 391,9 euro.

Gdy pozostający przy życiu opiekun zamieszka razem z nowym partnerem, zasiłek zostanie obniżony do wysokości normalnego świadczenia rodzinnego.

Zasiłek porodowy w Belgii

Wniosek o zasiłek porodowy na bazie formularza E, odpowiedniego dla danego funduszu rodzinnego, składa ojciec. Jeśli ojciec nie ma zatrudnienia, ale matka jest pracownikiem, to składa wniosek sama. Wniosek można złożyć już w szóstym miesiącu ciąży – musi być potwierdzony przez lekarza, który wpisze przewidywaną datę narodzin. Po urodzeniu dziecka należy jak najszybciej dostarczyć akt urodzenia. Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają wniosek w swoim biurze socjalnym.

Jeśli ani ojciec, ani matka nie mają statusu pracownika, bezrobotnego lub niepełnosprawnego i nie pobierają żadnych zasiłków oraz nie prowadzą działalności gospodarczej, to o przyznanie zasiłku może się ubiegać mieszkający z nimi inny członek rodziny, np. wujek, dziadek itp. W przypadku brata lub siostry dziecka nie jest nawet konieczne, aby mieszkali wspólnie z matką dziecka lub dzieckiem.

Zasiłek wypłacany jest matce od ósmego miesiąca ciąży, gdy matka przebywa w Belgii. Zasiłek ten należy się również w przypadku ciąży martwej lub zgonu dziecka przy porodzie – po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia.

Prawo do belgijskiego zasiłku porodowego na dziecko urodzone w innym kraju EU

Generalnie prawo do zasiłku porodowego nie jest objęte koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego w Europie. Urodzenie dziecka w innym kraju EU daje jednak często prawo do belgijskiego zasiłku porodowego po spełnieniu następujących warunków:

- jedno z rodziców musi być zatrudnione na umowę o pracę w Belgii i być czynnym pracownikiem w chwili narodzin dziecka. W przypadku np. pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku inwalidzkiego lub socjalnego wniosek nie będzie przyjęty. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej nie przysługuje zasiłek porodowy dla dziecka urodzonego w innym kraju EU,

- należy złożyć również wniosek o zasiłek porodowy w kraju narodzin dziecka,

- po otrzymaniu wypłaty zasiłku porodowego w kraju urodzenia dziecka należy przekazać zaświadczenie o tej wypłacie do belgijskiego funduszu świadczeń rodzinnych razem z europejskim aktem urodzenia dziecka,

- belgijski fundusz rodzinny wypłaci różnicę pomiędzy belgijskim a wypłaconym w kraju urodzenia dziecka zasiłkiem porodowym.

Wysokość zasiłku porodowego

Od 1 grudnia 2012 r. obowiązują następujące stawki:

- na pierwsze dziecko (ze strony matki lub ojca): 1223,11 euro, a na każde następne 920,25 euro,

- przypadku narodzin wieloraczków: na każde dziecko 1223,11 euro.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat zasiłków porodowych w świetle prawa europejskiego prosimy o kontakt z naszym oddziałem ACV-Grensarbeiders Nieuwe EU-lidstaten.
Kontakt telefoniczny pod nr. 03 222 71 64 w poniedziałki od 9.30 od 12.30 oraz w piątki od 8.30 do 11.30 lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Iwona Cieszyńska

Gazetka 124 – wrzesień 2013