• osobom, które pracowały za granicą
 • osobom ubiegającym się o zasiłek z tytułu bezrobocia z przyczyn ekonomicznych

W Belgii prawo do zasiłku dla bezrobotnych przysługuje po przepracowaniu odpowiedniego okresu w stosunku do wieku. Do niedawna, po okresie zatrudnienia poza Belgią, aby uzyskać prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Belgii, wystarczyło udokumentować odpowiednią liczbę przepracowanych w innym kraju dni oraz przepracować jeden dzień w Belgii. Od 1 października 2016 r. po okresie pracy za granicą trzeba przepracować minimum trzy miesiące w Belgii. Zaostrzono również przepisy w związku z przyznawaniem prawa do zasiłku z powodów ekonomicznych (bezrobocie tymczasowe).

PEŁNE BEZROBOCIE

O otrzymanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych w Belgii mogą ubiegać się osoby, które zostały zwolnione z pracy z przyczyn od nich niezależnych lub którym wygasła umowa na czas określony (również umowa z biurem pracy czasowej – interim) i które nie otrzymały kolejnej umowy o pracę.

Ponadto należy spełnić następujące warunki:

 • po okresie pracy za granicą należy przepracować minimum trzy miesiące w Belgii zamiast jednego dnia. Brane jest pod uwagę tylko zatrudnienie na umowę o pracę (status pracownika najemnego)*,
 • przy ustalaniu prawa do zasiłku są brane pod uwagę jedynie okresy pracy w krajach europejskich lub w niektórych krajach sąsiadujących,
 • należy mieć zameldowanie i przebywać na terytorium Belgii,
 • należy spełnić warunki dotyczące zatrudniania obcokrajowców,
 • ponadto obowiązują ogólne warunki przyznawania prawa do zasiłków dla bezrobotnych, m.in. zasada, że w pierwszej kolejności brane są pod uwagę okresy zatrudnienia w Belgii. Jeśli okres zatrudnienia w Belgii jest za krótki, mogą zostać wzięte pod uwagę okresy zatrudnienia za granicą,
 • w momencie ubiegania się o prawo do zasiłku trzeba być zdolnym do pracy, nie można mieć innego zatrudnienia oraz wynagrodzenia, a także trzeba aktywnie poszukiwać pracy,
 • osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych może opuścić Belgię na maksymalnie 24 dni (4 tygodnie) w ciągu roku**.

* pełne informacje na temat znaczenia innych rodzajów aktywności zawodowej oraz okresów nieaktywności zawodowej można znaleźć na stronie www.rva.be

** osoby poszukujące pracy w za granicą, biorące udział w zagranicznych akcjach humanitarnych itp. mogą otrzymać zezwolenie na dłuższy pobyt poza Belgią. Przed każdym wyjazdem za granicę należy uprzednio skontaktować się z RVA/ONEM.

MINIMUM TRZY MIESIĄCE ZATRUDNIENIA W BELGII

Okres zatrudnienia w Belgii może być jeden, ciągły lub może to być kilka krótszych okresów, niekoniecznie ciągłych, u jednego lub u kilku pracodawców.

Wyjątki:

 • Po okresie zatrudnienia w Bośni, Macedonii i Czarnogórze wymagany jest 6-miesięczny okres zatrudnienia w Belgii (zamiast 3-miesięcznego) w okresie 12 miesięcy. Oznacza to, że 6-miesięczny okres zatrudnienia nie musi być ciągły.
 • W następujących sytuacjach nie jest wymagany okres zatrudnienia w Belgii:
 • w przypadku zatrudnienia za granicą w okresie nie dłuższym niż 15 lat, pod warunkiem że przed okresem zatrudnienia za granicą dana osoba przepracowała wystarczającą liczbę dni w Belgii,
 • w przypadku wykonywania prac za granicą jako pracownik oddelegowany (z Belgii do innego kraju). Ten okres jest traktowany jako okres zatrudnienia w Belgii,
 • w przypadku zatrudnienia w innym kraju należącym do Europejskiej Strefy Ekonomicznej lub w Szwajcarii, pod warunkiem zachowania swojego miejsca zamieszkania w Belgii (pracownik przygraniczny lub tymczasowy pobyt za granicą).

Więcej informacji:

Artikel 3 KB van 11 september 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit werkloosheidsreglementering van 25 november 1991

www.rva.be

BEZROBOCIE PRZEJŚCIOWE ZE WZGLĘDÓW EKONOMICZNYCH

Od 1 października 2016 r. osoby, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo do zasiłku z powodów ekonomicznych (ekonomiczne bezrobocie), muszą spełnić takie same warunki jak osoby ubiegające się o zasiłek z tytułu pełnego bezrobocia (z powodu całkowitej utraty pracy). Przed 1 października 2016 r. wystarczyło, iż dana osoba była zatrudniona na umowę o pracę oraz zgłoszona przez pracodawcę do RVA jako tymczasowo bezrobotna z powodów ekonomicznych.

W związku ze zmianami osoba, która po raz pierwszy ubiega się o zasiłek z powodów ekonomicznych, musi wykazać odpowiednią liczbę przepracowanych dni w danym okresie w zależności od wieku (tabele w dalszej części publikacji).

Osoby, które w okresie 3 lat przed 1 października 2016 r. korzystały już z zasiłku z tytułu ekonomicznego bezrobocia, są zwolnione z wykazywania stażu pracy, pod warunkiem że 30 września 2016 r. były zatrudnione na umowę o pracę u tego pracodawcy, u którego korzystały już z zasiłku.

KIEDY NALEŻY NA NOWO ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ZASIŁEK Z POWODÓW EKONOMICZNYCH?

 • Po podjęciu pracy u nowego pracodawcy – w przypadku przestoju w pracy.
 • W przypadku przestoju w pracy ze względów ekonomicznych, jeśli na podstawie wcześniej składanych wniosków nie zostało jeszcze ustalone prawo do zasiłku.
 • Jeśli ostatni wniosek o zasiłek z tytułu bezrobocia przejściowego ze względów ekonomicznych został złożony w okresie dłuższym niż 3 lata wstecz.
 • W przypadku zmiany wymiaru czasu pracy.

STAŻ PRACY WYMAGANY PRZY UBIEGANIU SIĘ O PRAWO DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH (PEŁNE BEZROBOCIE) LUB DO ZASIŁKU ZE WZGLĘDÓW EKONOMICZNYCH (PRZEJŚCIOWE BEZROBOCIE)

Osoby, które pracowały w pełnym wymiarze godzin (pełny etat):

Wiek

Wymagana liczba dni

W okresie

do 36 lat

312 dni

21 miesięcy wstecz od momentu utraty pracy

między 36. a 50. rokiem życia

468 dni

33 miesiące wstecz od momentu utraty pracy

od 50. roku życia

624 dni

42 miesiące wstecz od momentu utraty pracy

 

Osoby, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin (niepełny etat):

Wiek

Wymagana liczba dni

W okresie

do 36 lat

312 połówek dni

27 miesięcy wstecz od momentu utraty pracy

między 36. a 50. rokiem życia

468 połówek dni

39 miesięcy wstecz od momentu utraty pracy

od 50. roku życia

624 połówki dni

48 miesięcy wstecz od momentu utraty pracy

PRZEJŚCIOWE BEZROBOCIE Z INNYCH PRZYCZYN NIŻ EKONOMICZNE

Osoby ubiegające się o zasiłek z tytułu przejściowego bezrobocia z przyczyn innych niż ekonomiczne, np. z powodu złej pogody, z przyczyn technicznych, z powodu okresowego zamknięcia przedsiębiorstwa (okres urlopowy) nie muszą wykazywać przepracowanych okresów.

Więcej informacji na temat powyżej opisanych zmian można uzyskać w lokalnych oddziałach ACV/CSC lub w RVA/ONEM.

Aldona Kuczyńska

ACV-CSC

Publikacja ma charakter informacyjny i nie jest wykładnią prawa.

Gazetka 158 – luty 2017