Zwolnienie ze składek

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące zwolnień z opłacania składek na ubezpieczanie społeczne. Jeżeli przedsiębiorca znajduje się czasowo w trudnej sytuacji finansowej, która nie pozwala mu na uregulowanie należnych składek, może zwrócić się za pośrednictwem swojej kasy do INASTI (Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants).

Z jakich składek można zostać zwolnionym?

Wniosek o zwolnienie ze składek dotyczy jedynie składek prowizorycznych (więcej: „Gazetka” z kwietnia br., str. 72, „Cotisations sociales, czyli składki na ubezpieczenia społeczne i konsekwencje związane z zaległościami w ich opłacaniu, cz. I”).

Na jakiej podstawie INASTI podejmuje decyzję o przyznaniu zwolnienia?

Aby rozstrzygnąć, czy osoba prowadząca działalność znajduje się czasowo w sytuacji uniemożliwiającej płacenie składek prowizorycznych, INASTI bierze pod uwagę dochody oraz koszty ich uzyskania, a także inne nadzwyczajne okoliczności uzasadniające złożenie takiego wniosku.

WAŻNE: Wniosek o zwolnienie zostanie automatycznie odrzucony, jeśli osoba prowadząca działalność gospodarczą nie złożyła uprzednio wniosku o zmniejszenie składek prowizorycznych. Przykład: składka prowizoryczna naliczona za pierwszy kwartał 2019 r. została obliczona na 2007,27 euro, ponieważ dochody pana Waldemara w 2016 r. przekraczały kwotę 28 tys. euro. Niestety z powodu wypadku przy pracy i konieczności rehabilitacji pan Waldemar z pewnością nie uzyska w 2019 r. równorzędnych dochodów. W związku z tym w pierwszej kolejności musi zwrócić się do swojej kasy o obniżenie składek prowizorycznych. Jeśli mimo to nie będzie w stanie ich opłacić, dopiero wtedy będzie mógł wystąpić z wnioskiem do INASTI o całkowite zwolnienie z ich płacenia.

Jeżeli INASTI odmówi zwolnienia z płacenia składek prowizorycznych, istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji do tzw. Komisji odwoławczej (Commission de recours). Jeżeli Komisja nie przychyli się do wniosku, ostatnim etapem jest odwołanie się do sądu pracy, które należy złożyć w ciągu 2 miesięcy od wydania decyzji przez Komisję odwoławczą.

Zaległości w płaceniu składek przez wspólnika (associé actif)

Spółka jest solidarnie odpowiedzialna za opłacanie składek przez wspólników bez względu na ilość posiadanych udziałów, a jednocześnie każdy z udziałowców jest odpowiedzialny solidarnie za coroczne składki płacone przez samą spółkę. (Temat ten zostanie szerzej omówiony w najbliższym numerze „Gazetki”).

Egzekucja zaległych składek

Kasy mają obowiązek odzyskiwania zaległych składek, jednak art. 46 AR z 19 grudnia 1967 r. stanowi, że przed wszczęciem procedury egzekucyjnej dłużnik musi zostać poinformowany listem poleconym o sumie zaległości oraz tym, że przysługuje mu prawo do złożenia wniosku (w ciągu 1 miesiąca od wysłania tego listu) o rozłożenie długu na raty. Jest to tak naprawdę ostatni etap „polubowny”, ponieważ następnym krokiem podejmowanym przez kasy jest postępowanie komornicze. Należy tu przypomnieć, że kasy ubezpieczeniowe nie potrzebują żadnych wyroków sądowych, aby rozpocząć egzekucję komorniczą, ponieważ nakaz płatniczy, który wysyłają, sam w sobie stanowi tytuł wykonawczy równoważny z wyrokiem sądowym skazującym na zapłatę sumy dłużnej. Nakaz płatniczy (contrainte) jest dostarczany dłużnikowi osobiście przez komornika.

Tryb odwoławczy

Jeżeli dłużnik nie zgadza się z treścią nakazu co do zawartych w nim niezapłaconych kwot, to istnieje możliwość odwołania się do sądu pracy. Złożone odwołanie musi koniecznie zostać umotywowane, ponieważ w przeciwnym wypadku sąd w ogóle go nie rozpatrzy. Odwołanie takie może zostać wniesione w nieprzekraczalnym terminie 1 miesiąca od otrzymania nakazu płatniczego. Złożenie takiego odwołania zawiesza prowadzenie egzekucji przez komornika do czasu wydania decyzji przez sąd. Wszelkie koszty związane z wniesieniem odwołania spoczywają na dłużniku, co w przypadku negatywnej dla dłużnika decyzji spowoduje powiększenie jego zadłużenia o koszty proceduralne.

Przedawnienie zaległości składkowych

Zaległości składkowe przedawniają się co do zasady po 5 latach, rozpoczynając od 1 stycznia roku, który następuje po roku, za który składki zostały naliczone. W przypadku regularyzacji bieg przedawnienia rozpoczyna się 1 stycznia roku, który następuje po roku, w którym informacja o regularyzacji została doręczona.

Przykład 1: Składka za drugi kwartał 2015 r. Bieg przedawnienia rozpoczyna się 1 stycznia 2016 r., więc składka ulegnie przedawnieniu 1 stycznia 2021 r.

Przykład 2: Dopłata regularyzacyjna za rok 2015 zostaje doręczona w 2017 r. Bieg przedawnienia rozpoczyna się 1 stycznia 2018 r., więc dopłata ta ulegnie przedawnieniu 1 stycznia 2023 r.

Bieg przedawnienia zostaje przerwany przez:

  • list polecony wysłany przez kasę,
  • dokonanie zajęcia przez komornika,
  • doręczenie nakazu płatniczego,
  • uznanie długu.

WAŻNE: Jeśli składki były nieopłacone, a roszczenie o ich zapłatę uległo przedawnieniu, to dana osoba jest w tym okresie pozbawiona zabezpieczenia społecznego, co oznacza, że okres ten wpłynie na zmniejszenie emerytury.

 

Agnieszka Sita

  1. 0495 28 98 24

www.porada.be

 

Mediator długów certyfikowany przez Centre d’Appui aux services de médiation de dettes de la Région de Bruxelles-Capitale prowadzi doradztwo dla osób znajdujących się w sytuacji zadłużenia zarówno w związku z długami prywatnymi, jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

 

 

 

Gazetka 181 – maj 2019