1 kwietnia 2020 r. weszło w życie większość postanowieńustawy z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wprowadza rozwiązania, których celem jest zminimalizowanie negatywnych skutków spowolnienia gospodarczego wywoływanego przez koronawirus. Spowolnienie dotknęło niemalże każdej gałęzi gospodarki, przekładając się na możliwości produkcyjne przedsiębiorstw, osób w nich zatrudnionych (zarówno na podstawie umów o pracę, jak i zlecenia) oraz osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Poniżej przedstawiamy część udogodnień wprowadzonych w ramach tarczy antykryzysowej.

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników 

Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników przysługuje przedsiębiorcy, jeśli zmuszony został do podjęcia decyzji o przestoju swojej firmy lub do obniżenia czasu pracy pracowników w przypadku, kiedy jego obroty spadły:

nie mniej niż o 15 proc., obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 1kwietnia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub
nie mniej niż o 25 proc., obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 1 kwietnia 2020 r. w porównaniu z obrotami zmiesiąca poprzedniego.

W związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dzięki środkom z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w okresie przestoju w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń, czyli 1533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2452,27 zł.

Zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS przez 3 miesiące

Państwo przejmie na 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj br.) pokrycie składek do ZUS od mikrofirm zatrudniających do 9 osób, założonych przed 1 lutego br. Zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby. Ze zwolnienia mogą skorzystać także samozatrudnieni z przychodem do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie. Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP, FEP. Zarówno przedsiębiorca, jak i pracujące dla niego osoby zachowają prawo do świadczeń zdrowotnych i z ubezpieczeń społecznych za okres zwolnienia ze składek.

Postojowe dla zleceniobiorców i samozatrudnionych

Świadczenie to co do zasady wynosi 2080 zł (80 proc.minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane. W przypadku zleceniobiorców, których przychód z umów cywilnoprawnych nie przekracza 1300 zł miesięcznie (50 proc. minimalnego wynagrodzenia), świadczenie postojowe wynosi sumę wynagrodzeń z tytułu umów cywilnoprawnych. Z kolei samozatrudnieni rozliczający się w formie karty podatkowej otrzymają świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł. Warunkiem uzyskania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczał trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia. Poza tym rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego br. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 proc. w stosunku do miesiąca poprzedniego. Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br.

Ułatwienia dla branży turystycznej:

przedłużenie terminu na zwrot wpłat klienta w przypadku niemożności zorganizowania wydarzenia z powodu epidemii (dot. organizacji wystaw i kongresów lub działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej, sportowej, organizującej wystawy tematyczne lub imprezy plenerowe) do 180 dni od rozwiązania umowy,
możliwość skorzystania przez klientów z voucherów na realizację imprezy turystycznej w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza odwołana w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Polityka nowej szansy

W sytuacji kryzysu makroekonomicznego wiele firm może zostać zmuszonych do restrukturyzacji. Zwłaszcza małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP ) mają problem ze skutecznym przejściem przez proces restrukturyzacji i wiele z nich kończy się upadłością lub likwidacją. Dlatego możliwa będzie pomoc dla MŚP, które przechodzą proces restrukturyzacji. Celem jestułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej. Rozwiązanie, które czeka jeszcze na uchwalenie przez Sejm,ma minimalizować przyszłe skutki gospodarcze pandemii.

 

Agnieszka Hajdukiewicz

radca prawny

www.kancelariahajdukiewicz.com

tel: 0048 504 078 866

 

 

Na podstawie:

Ustawy z dn. 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/pakiet-dot-tarczy-antykryzysowej-z-podpisem

1