Przede wszystkim natychmiast należy skontaktować się z dostawcą, aby zobaczyć, jakie są możliwości. W odpowiedzi na kryzys koronawirusa dwunastu dostawców podpisało w maju 2021 r. „Kartę korona”, w której zobowiązali się do udzielania elastycznych warunków płatności. W związku z sytuacją na rynku energii wskazali, że takie podejście przedłużą. Dzięki umowie uzgodnionej z dostawcą łatwiej jest uzyskać odroczoną płatność lub plan zwrotu i uniknąć dodatkowych kosztów.

Skontaktuj się z CPAS w swojej gminie:

CPAS może przyznać pomoc gospodarstwom domowym, które nie mogą już płacić rachunków za energię, za pośrednictwem Funduszu Gazu i Energii Elektrycznej. Należy złożyć wniosek do CPAS w swojej gminie. Po przeprowadzeniu dochodzenia społecznego CPAS może interweniować na różne sposoby: negocjowanie planów rozliczeniowych z dostawcami; rozliczenie niektórych rachunków, aby umożliwić odzyskanie równowagi finansowej; pomagając lepiej zarządzać budżetem dzięki wskazówkom budżetowym.

W ramach środka zapobiegawczego CPAS może również interweniować finansowo: przy zakupie bardziej energooszczędnych i bezpieczniejszych urządzeń; przy monitorowaniu, konserwacji lub zgodności urządzeń energetycznych (konserwacja kotłów itp.); przy małych lub dużych pracach w celu zmniejszenia zużycia (montaż podwójnego oszklenia, izolacja dachów itp.). Istnieją jednak pewne warunki. Decyzja i rodzaj pomocy zależą od polityki każdego CPAS. Jeśli CPAS odmówi interwencji, możliwe jest złożenie odwołania do sądu pracy w ciągu trzech miesięcy od doręczenia decyzji odmownej.

Skorzystaj z usług certyfikowanego mediatora ds. zadłużenia.

Jeśli problemy finansowe są zbyt poważne, nasz CPAS może również skierować nas do usług mediacji polubownej. Po analizie budżetu mediatorzy opracują z nami plan spłaty wszystkich długów. Uwaga: Zbiorowa likwidacja zadłużenia (mediacja sądowa) wiąże się z wyznaczeniem mediatora ds. zadłużenia, którego misję kontroluje sąd pracy.

Czy można skorzystać ze statusu „klienta chronionego”, dającego dostęp do taryfy socjalnej?

Podmioty działające na rynku energii są zobowiązane do ochrony najbardziej „wrażliwych” konsumentów – to tzw. „klienci chronieni”. Przyznaje się im taryfę socjalną – to 4–5 razy taniej niż taryfa komercyjna na gaz i prawie o połowę mniej niż taryfa na energię.

Dwie kategorie chronionych klientów: federalni i regionalni.

Definicja regionalna klienta chronionego rozszerza definicję federalną i dotyczy w szczególności osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Na poziomie federalnym o status klienta chronionego mogą się ubiegać: odbiorcy pomocy z CPAS; osoby otrzymujące zasiłek z Generalnej Dyrekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Federalnej Służby Ubezpieczeń Społecznych; osoby otrzymujące zasiłek GRAPA; mieszkańcy mieszkań socjalnych ogrzewanych gazem.

Aby wesprzeć osoby korzystające ze statusu BIM, rząd zdecydował się tymczasowo przyznać im status federalnego klienta chronionego do 31 grudnia 2022 r. Klienci chronieni federalnie otrzymują taryfę socjalną automatycznie, bez konieczności posiadania papierowego certyfikatu. W przypadku „chronionych odbiorców regionalnych” taryfa socjalna nie zawsze jest przyznawana automatycznie.

Licznik na doładowanie (licznik budżetowy) – czy jest to interesująca opcja? Umieszczenie licznika budżetowego jest zawsze bezpłatne. W przypadku energii elektrycznej odbiorcy chronieni z licznikiem budżetowym mogą zażądać od CPAS aktywacji gwarantowanej minimalnej dostawy, jeśli nie są w stanie naładować swojego licznika. W przypadku gazu odbiorcy chronieni z licznikiem budżetowym mogą zwrócić się do operatora sieci dystrybucyjnej (OSD) o karty dostaw (lub równoważną pomoc) w celu dalszego zaopatrywania w gaz w okresie zimowym, jeśli nie mogą doładować licznika.

Licznik budżetowy energii elektrycznej lub gazu umożliwia przedpłatę za zużycie energii za pomocą doładowywanej karty. Aby móc zużywać energię, trzeba włożyć kartę doładowaną określoną kwotą. Jeśli na karcie nie ma już wystarczającej ilości kredytu, odcina się dopływ energii. Kartę należy ponownie doładować. Jednak licznik budżetowy ma rezerwę, kredyt awaryjny, aby dać klientowi czas na doładowanie, gdy kredyt się wyczerpie. Licznik budżetowy pozwala klientowi zobaczyć dostępne saldo i ile wydał na zużycie energii.

Niezapłacona faktura – czy odetną mi prąd?

W Brukseli odcięcie gazu lub elektryczności w punkcie zasilającym główne miejsce zamieszkania lub do użytku domowego nie może nastąpić bez zgody sędziego pokoju. Co więcej, odcięcia nie można dokonać w przypadku klienta indywidualnego podczas przerwy zimowej: gdy o odcięciu decyduje sędzia pokoju, to między 1 października a 31 marca Sibelga przejmuje dostawy gazu i energii. Jeśli gospodarstwo domowe nie znajdzie nowego dostawcy przed końcem ferii zimowych, Sibelga zamknie liczniki.

Natomiast we Flandrii operator sieci musi wystąpić o zezwolenie Lokale Adviescommissie (LAC) na odcięcie konsumenta od energii elektrycznej lub gazu ziemnego:

  • jeżeli zadłużenie konsumenta u operatora sieci przekracza 500 euro w przypadku energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub 1000 euro w przypadku energii elektrycznej i gazu ziemnego;
  • jeżeli administrator sieci nie ma dostępu do pomieszczenia z licznikami w celu instalacji, aktywacji i kontroli licznika cyfrowego, rejestracji wskazań licznika lub instalacji ogranicznika prądu;
  • jeżeli operator sieci nie ma uprawnień dostępu do pomieszczenia liczników w celu wyłączenia ogranicznika prądu;
  • jeśli konsument odmówi lub nie zastosuje się do planu płatności;
  • jeżeli umowa dostawy została rozwiązana z przyczyn innych niż brak płatności, a odbiorca nie zawarł umowy dostawy z innym sprzedawcą energii.

-
Wyjątki:
operator sieci może odłączyć konsumenta bez powiadomienia od LAC: jeśli dom nie jest zamieszkany; jeżeli konsument dopuścił się oszustwa; jeśli sytuacja jest niebezpieczna (ryzyko pożaru, porażenia prądem itp.); jeżeli konsument przeprowadził się i nie dopełnił czynności.

Agnieszka Sità

prawnik w ASBL Trampolina,

współpracownik Kancelarii Notarialnej w Brukseli

  1. 0495 28 98 24

 

Gazetka 216 – listopad 2022